Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.vlna-hep.cz

Firma Vlna-Hep s.r.o., se sídlem Křešice, Polí 222, PSČ 411 48, IČ: 18383254, DIČ: CZ18383254 podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „Prodávající“), vydává následující obchodní podmínky pro internetový obchod provozovaný na:

www.vlna-hep.cz

Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti mezi Prodávající a kupujícími, tj. zákazníky internetového obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

K uzavření smlouvy dochází okamžikem doručení přijetí objednávky Prodávajícho kupujícímu.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vynaložené na telekomunikační prostředky hradí kupující. Náklady na dodání zboží a způsob jeho doručení jsou uvedeny v konkrétní objednávce, resp. kupní smlouvě. Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou konečné a již obsahují DPH či jiné daně a zákonné příplatky.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše stanovené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit prostřednictvím elektronické pošty info@vlna-hep.cz) nebo v sídle Prodávající. Případné záruční opravy zajišťuje Prodávající.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit v případě, kdy je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo je spotřebitel oprávněn uplatnit do 14 dní od převzetí zboží. V případě dodání po částech počíná lhůta běžet ode dne převzetí poslední z dodávek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na případy zákonem vyloučené (§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zvláště pak Prodávající upozorňuje na ustanovení písm. d), tj. právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu – např. metrážový textil, kůže či jiné výrobky upravené na míru dle zadání spotřebitele).

Odstoupit od smlouvy může spotřebitel prostřednictvím elektronické pošty, zasláním písemného oznámení na adresu sídla Prodávající nebo tak může učinit osobně v sídle Prodávající.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, je Prodávající oprávněna započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a kupující s tím souhlasí.

Ochrana osobních údajů

https://www.vlna-hep.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu www.vlna-hep.cz Okamžikem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující tyto obchodní podmínky v celém jejich znění.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání nebo okamžikem, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.

Kupující měl možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jejich obsahem a přeje si jím být vázán.

Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případech, kdy je kupující spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů se spotřebiteli je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění a nad jeho činností vykonává dozor příslušný živnostenský úřad. Nad dodržováním povinností vyplývající ze zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele vykonává dozor Česká obchodní inspekce a nad dodržováním povinností souvisejících s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účinnost 1. 3. 2015

 

Minimální odběr 

Roční odběr zboží musí přesahovat hodnotu 20 000,- Kč s DPH. V případě nižšího ročního odběru dojde k zablokování registrace.

Kupující musí mít galanterii, švadlenku, nebo jiný specializovaný obchod na prodej přízí.

 

Platební podmínky

Odběratel může uhradit sumu:

1)   převodem :

a)   v korunách ve prospěch našeho účtu  512949471/0100. Variabilní symbol je číslo faktury.

b) pro zákazníky platících v jiných zemích EU v Eurech je určen účet pro platbu 115-2804620247/0100. Variabilní symbol je číslo faktury.

2)   dobírkou - při předání zboží dobírkou přepravci

  1.   hotově - při osobním odběru

 

Přeprava

Zásilky rozesíláme přes DPD formou dobírky.

Poštovné a balné v rámci ČR je 135,- kč za objednávku do 5 000,- kč s DPH ( při objednávce nad tuto částku hradíme poštovné my).

Poštovné a balné v rámci SK je 250,- kč za objednávku do 6 000,- kč s DPH ( při objednávce nad tuto částku hradíme poštovné my).

 

Po překročení hranic ČR patří zaslané zboží odběrateli (při nákupu na IČ), který je dovozcem zboží do země určení. Jakožto dovozce je pak povinen platit za obalové odpady dle legislativy SK patřičným úřadům.

 

Obalový materiál:

Použitý obal výrobků splňuje požadavky stanovené v $ 3 a 4 zákona č.477/2001 Sb. o obalech